အားကစားသမားမ်ား၏ေလ့က်င့္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ား အပါအဝင္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္

"၂.၃.၂၀၁၉ နံနက္ ၉ နာရီ " ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚသီသီ႐ွိန္ႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး၊ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းျပအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ခန္းမ၌ ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား၏ေလ့က်င့္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ား အပါအဝင္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။