ေနျပည္ေတာ္ ၌ ဂ်ဴဒုိအားကစားနည္းသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ၌ ဂ်ဴဒုိအားကစားနည္းသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါ၍ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ား စုံစမ္းအပ္ႏွံႏုိင္ပါသည္။ ဆရာ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ ဖုန္း ၀၉၄၀၁၅၇၆၈၅၉