Rule

Rule

IJF ၂၀၁၈ - ၂၀၂၀ ဥပေဒ

 • အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔အစည္း၏ ေလးစားအပ္ပါေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားခင္ဗ်ား-
 • ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၁) ရက္ေန႔မွ စတင္အသက္ဝင္မယ့္ဥပေဒရဲ ႔ သစ္လြင္ေသာ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရတဲ့အတြက္ က်ြနု္ပ္အေနျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မိပါတယ္။
 • က်ြနု္ပ္တုိ႔ အားကစားနည္းရဲ႔ ပုံရိပ္ႏွင့္ အခန္းကဏမ်ားတြင္း မဟာဗ်ဴဟာစဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း သည္ က်ြန္ပ္တုိ႔ ၏အားကစားနည္းကုိ ေခတ္မွီေသာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ လူတုိင္းနားလည္ႏုိင္ေသာ အားကစားနည္း ျဖစ္ေစပါသည္။
 • က်ြနု္ပ္အေနျဖင့္ အသစ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္က်ေသာ ဂ်ဴဒုိနည္းစနစ္မ်ားက ဂ်ဴဒုိမိသားစုမ်ား၊ ဂ်ဴဒုိပညာကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ ပြဲၾကည့္ပရိိသက္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ ၾကီးစြာေသာအက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေစမာ္ဟု ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါသည္။

 

မာရိရပ္(ခ) အယ္လ္ဗီဇာ

ဥကၠွဌ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဂ်ဴဒုိအဖြ႔႔ဲခ်ဳပ္

IJF အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ အဓိကအခ်က္မ်ား (၁၈.၁၀.၂၀၁၇)

 • WAZA – air ႏွင့္ Ippon ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း
 • Ippon ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အား အက်ယ္ခ်ဲ႔ျခင္း
 • ၍ သတ္မွတ္ျခင္း
 • တံတားခင္းျခင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကုိ အသုးံျပဳ၍ ကစားျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္္မ်ား
 • အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ဂ်ဴဒုိအတြက္ Hansoku – make ႏွစ္ၾကိမ္
 • ျမက္ဖ်ာေပၚတြင္ ကြင္းဒုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးျခင္း
 • ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားႏွင့္ ဒုိင္ေကာ္မရွင္အား ၾကီးမားေသာ အဓိကမွားယြင္းခ်က္ျဖစ္ေနလ်ွင္ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ခြင့္ေပးျခင္း
 • အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဂ်ဴဒုိအျဖစ္ အျမဲျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနရန္

ျပဳိင္ပြဲခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္

 • က်ား / မ (၄) မိနစ္

 

ေပါက္နည္းစနစ္အတြက္ အမွတ္ေပးအကဲျဖတ္ျခင္း

 • အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ ယခုအခါ Ippon ႏွင့္ Waza – ari သာရွိသည္။
 • ျပဳိင္ပြဲဝင္သည္ သူ၏ျပဳိင္ဖက္ကုိ ေပါက္နည္းစနစ္တစ္ခုအား သုးံ၍ကုိင္ေပါက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပဳိင္ဖက္၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခုခံျခင္းတြင္ အျနင့္ဆုးံက်ြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းရည္ကုိ သုးံ၍ေက်ာ့့ဖင့္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက Ippon ဟုသတ္မွတ္ရမည္။
 • Ikioi”’ အရွိန္အဟုန္ (လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ခြန္အား)
 • hazumi” က်ြမ္းက်င္ျခင္းထိေရာက္ျခင္း (သုိ႔) အခ်ိန္ကုိက္တုိက္ခုိက္ျခင္း Ippon ဟုသတ္မွတ္ျခင္း (ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္စုံရမည္)
 • (၁) အရွိန္
 • (၂) အား
 • (၃) ေက်ာျဖင့္က်ေအာင္ ကုိင္ေပါက္ျခင္း
 • (၄) ကုိင္ေပါက္ျခင္းျပီးဆုးံသည့္အထိ (Rolling) ခႏၶာကုိယ္ကုိ တပါတည္းလွိမ့္၍ ေပါက္ရာတြင္ တဆက္တည္း ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္လ်ွင္လည္း Ippon ဟုသတ္မွတ္သည္။

Waza ဟုသတ္မွတ္ျခင္း

 • Ippon ေပးရမည္ံသတ္မွတ္ (၄) ခ်က္မျပည္စုံလ်ွင္ Waza -–ari သာေပးရမည္။
 • ယခင္ Yuko ေပးခဲ့်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ယခု Waza -–ari တြင္ အက်ဳးံဝင္သည္။ (ယခင္ Yuko သည္ ယခု Waza – ari ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။)
 • Waza – ari (၂) ခါရပါက Ippon ႏွင့္ ညီမ်ွေသာေၾကာင့္ ျပဳိင္ပြဲျပီးဆုးံသည္။

Shido

ေျခေထာက္အားျဖင့္ယူ၍ ျပိဳင္ဘက္၏ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းမွ  ရုန္းထြက္ျခင္း။

Judogi

 • ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ရန္နွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ တိက်ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္အတြက္
 • တင္းက်ပ္စြာျမဲျမံစြာ ခါးစည္းခ်ည္ေနွာင္ထားနိုင္ရန္ လိုအပ္မည္။
 • ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအား ကြင္းလယ္ဒိုင္၏ Mate ႏွင့္ Hajime ညြန္ၾကားခ်က္ၾကားကာလတြင္
 • သူတို႔၏ ကီနွင့္ ခါးပတ္ကို အထက္ပါအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာ ၀တ္ဆင္ရန္ သတိေပးရမည္။
 • အကယ္၍ ျပိဳင္ပြဲ၀င္တစ္ဦးသည္ သူ၏ကီနွင့္ခါးပတ္ကို ၀တ္ဆင္ရာတြင္ တမင္အခ်ိန္ ဆြဲ
 • ၍ ၀တ္ဆင္ပါက Shido ေပးရမည္ ။

သမရိုးက် (သို႔) ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကိုင္တြယ္နည္းမ်ား

 • ဒိုင္မ်ားသည္ ကီ(သို႔) ခါးစည္းအား သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားကို နားလည္မည္။ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကိုင္တြယ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။
 • ေသနတ္ကိုင္သကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္း
 • လက္အိတ္ႏႈိက္သကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္း
 • ခါးစည္းအား ကိုင္တြယ္ျခင္း
 • ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ကိုင္တြယ္ျခင္း
 • အထက္ပါကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္ျပီးသည့္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ခိုင္ရမည္။(နည္းစနစ္ ၀င္ရမည္။)
 • ခ်က္ခ်င္းတုိက္ခိုက္ျခင္းမျပဳပါက ထိုသို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းအတြက္ Shido ေပးရမည္။

Unconventional Kumikata

 • ကိုင္ျပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းမတိုင္ခိုင္လွ်င္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ကိုင္တြယ္ျခင္းအတြက္ Shido ေပးရမည္။

ခါးကုန္းေသာ/ ကုန္းေနေသာ အေနအထား

 • ျပိဳင္ဘက္အား လက္နွစ္ဖက္ကို အသံုးျပဳ၍ ခါးကုန္းေသာအေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိေစ ေသာ္လည္း တဆက္တည္းတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ တိုက္ခိုက္မႈကို ပိတ္ပင္ျခင္းအတြက္ Shido ေပးရမည္ ။

 ျပိဳင္ပြဲဧရိယာ အျပင္ဘက္တြင္ ေျခတဘက္(သို႕) ႏွစ္ဘက္လံုးထြက္ျခင္း

 • ျပိဳင္ပြဲဧရိယာအျပင္သို႔ ေျခတဘက္ထြက္မိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းျပိဳင္ဘက္အားနည္းစနစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုင္ရမည္

(သို႔) ျပိဳင္ပြဲဧရိယာအတြင္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္၀င္ရမည္ ။ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ပါကShido ေပးျခင္းခံရမည္ ။

 

Bear hug (လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ဖက္ျခင္း)

 • လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ဖက္ျခင္းကို အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္လိုလွ်င္ အရင္ဆံုးျပိဳင္ဖက္ကို လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ကိုင္ထား
 • တျပိဳင္တည္း လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ဖက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳ ။
 • ဂ်ဴဒိုကီ ကို မကိုင္ဘဲ ထိရံုျဖင့္ Kumikata ဟုမသတ္မွတ္ ။ ဆုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

 

Bear hug

တရား၀င္ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား

ခြင့္ျပဳေသာဖက္ျခင္း( ကိုင္တြယ္ျခင္း)

                     လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ အကယ္ ၍ အျပာ၀င္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည္ bear hug ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ (သို႔) အျဖဴ၀တ္၏ ေျခေထာက္ကို

ပထမအႀကိမ္ထိျပီးခ်ိန္တြက္ အျဖဴ၀တ္က အျပာ၀တ္က waza-ari အမွတ္ျဖင့္ ေပါက္လိုက္လွ်င္ အျဖဴ၀တ္ကို waza-ari ေပး ၍

အျပာ၀က္ကို Shido ေပးရမည္ ။

 

 ေျခေထာက္ခြန္အားထြက္ရန္ ခက္ခဲေသာအေနအထား

ေျခေထာက္ကို ရုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္လွ်င္ ၊ ခ်က္ျခင္း မတိုက္ခိုက္ပါက Shido ေပးရမည္။

 

Kawazu- gake hansokumake

Leg Grabbing  - forbidden

 • ေျခေထာက္ျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ျခင္း(သို႔) ခါးစီးေအာက္ပိုင္းကိုင္တြယ္ျခင္းအတြုက္ အႀကိမ္တိုင္း Shido သတ္မွတ္မည္ ။
 • (၃)ႀကိမ္ေျမာက္ကိုင္တြယ္ျခင္းအား hansoku – make သတ္မွတ္မည္ ။

Leg grabbing allowed

        ပိတ္ပင္ထားေသာ အေနအထားပံုစံ

Leg grabbing allowed

         ခြင့္ျပဳေသာ အေနအထားျဖစ္ ၍  shido မေပးရ

Shimw – waza တြင္တားျမစ္ထားေသာအခ်က္မ်ား

           မိမိ၏ (သို႔) ျပိဳင္ဖက္၏ ခါးစည္း(သို႔) ကီ၏ ေအာက္အနားစကို အသံုးျပဳ ၍ ညစ္နည္းစနစ္ကိ အသံုးျပဳျခင္းအားလည္ေကာင္း ၊လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ ၍ ညစ္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအား လည္းေကာင္း ၊ ခြင့္မျပဳ ၊ ဤကဲ့သို႔ ျပဳမႈျခင္းအတြက္ shido ေပးရမည္ ။

 

Shimw – waza တြင္တားျမစ္ထားေသာအခ်က္မ်ား

 • Shimw – waza ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေျခေထာက္အသံုးျပဳျပီး ေျခဆန္႔ ၍ ညစ္နည္း စနစ္အား ျပဳလုပ္ျခင္း ကိုတားျမစ္သည္ ။
 • အထူးဂရုစိုက္ရမည့္အေနအထားမ်ား Tori သည္ shime- waza ျပဳလုပ္ေနစဥ္ uke ၏ ခႏၶာကိုယ္အား ေျချဖင့္ေက်ာ္ခြ ၍ေျခဆန္႔အားယူျခင္းနွင့္ uke၏ ေျခေထာက္အားဆန္႕တန္းသြားေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း mate လုပ္ရမည္ ။

 

Shido မေပးရေသာတရား၀င္အျပဳအမူမ်ား

 • ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦးစလံုး newaza ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေပါက္နည္းစနစ္သည္ ရပ္တန္႔ျပီးျဖစ္ ၍ ေျခေထာက္အား ကိုင္ျခင္း ထိျခင္းျပဳလုပ္နိုင္သည္ ။

 

တရား၀င္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား No mate – kansetus – waza

တရား၀င္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား No mate – kansetus – waza

 

တရား၀င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပိဳင္ပြဲကြင္းျပင္ပေရာက္သည္အထိ

 

တရား၀င္ျပိဳင္ပြဲကြင္းဧရိယာမွ အစျပဳ ၍ ျပိဳင္ပြဲကြင္းျပင္ပေရာက္သည္အထိ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳသည္ ။

 

Kata-sankaku ကို newaza တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ၌ ျပိဳင္ဖက္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ေျခေထာက္နွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္လွ်င္ mate .

Kata – Sankaku ကို ရပ္လွ်က္ျပဳလုပ္လွ်င္ mate

မည္သည္႔အခ်ိန္ ကို Newaza ဟုသတ္မွတ္သနည္း ။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္းနွစ္ဦးစလံုးျမက္ဖ်ာေပၚတြင္ ဒူးေထာက္ေနလွ်င္ newaza ဟုသတ္မွတ္သည္ ။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦးစလံုးလံုး၀ကိုင္တြယ္ျခင္းမရွိလွ်င္ Mate ဟုသတ္မွတ္ရမည္ ။

ၾကမ္းေပၚတြင္ေမွာက္ေနေသာ အျပာ ၀တ္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည္

Newaza တြင္ အက်ံဴး၀င္သည္ ။

အျဖဴေရာင္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည္ရပ္လွ်က္ အေနအထားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထားစဥ္ ဒူးေထာက္ေနေသာ အျပာေရာင္ျပိဳင္ပြဲ ၀င္ကို ေပါက္နည္းစနစ္

ကို ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အေနအထားရွိျပီး အက်ိဴးဆက္အားျဖင့္ ေပါက္နည္းစနစ္ ကိုျပဳလုပ္နိုင္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ အကယ္ ၍ အျဖဴ

ေရာင္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည္ ထိုအေျခအေနတြင္ခ်က္ျခင္း တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါက ကြင္းဒိုင္မွ mate ဟုေခၚရမည္ ။ ဒူးေထာက္ေနေသာ အျပာေရာင္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည္ သူ၏လက္ျဖင့္ အျဖဴေရာင္ျပိဳင္ပြဲ၀င္၏ ေျခေထာက္မ်ားကိုကိုင္၍ ခံစစ္ကစားရန္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ။ ျပဳလွ်င္ shido ေပးရမည္ ။

 

ဂ်ဴဒိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ၊ ပ်က္ျပားေစျခင္း

 • Double Hansoku make
 • (၃) ဘႀကိမ္ေျမာက္ shido ေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ ျပိဳင္တူ Hansoku – make ေပးခံရေသာ ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦးစလံုးကို
 • ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္းမမွီဟု သတ္မွတ္သည္ ။
 • ထိုျပိဳင္ပြဲနွစ္ဦးစလံုးကို Hansoku – mate တိုင္ရိုက္ေပးျခင္းသည္ Judo ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ေၾကာင့္ IJF ကဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ ေလ်ာ္ညီ သည္ ။
 • ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦး၏ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ်သည္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦးရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမရွိဟု သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ IJF သည္ထိုသူအား ျပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမွ ဖယ္ရွား ၍အနားေပးမည္။

 

Very important

အကယ္ မည္သူသည္ အလြန္ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာနည္းစနစ္ အမွတ္(သို႕) အျပစ္ရရွိသည္ဟု မဆံုးျဖတ္နိုင္ပါက မွ်တေသာ ျပိဳင္ပြဲမူအရ

မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ် မခ်ဘဲ ၊ ျပိဳင္ပြဲကို ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳရမည္ ။( အမွတ္ / အျပစ္မေပးရ)

 

 Waza-ari

 • ယခင္က Yuko နွင့္ Waza-ari သည္ ယခု သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ အက်ံဴး၀င္သည္ ။(တနည္းအားျဖင့္ ယခင္ Yuko ကို ယခု Waza – ari ဟုသတ္မွတ္သည္ ။)
 • တေတာင္ႏွစ္ဖက္(သို႔) လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္ေထာက္ ၍ လဲက်လွ်င္တရား၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ ၍ waza-ari ေပးရမည္ ။
 • တေတာင္တစ္ဖက္ေထာက္လွ်င္ တင္ပါး(သို႕) ဒူးျဖင့္ က်ေနစဥ္ တဆက္တည္းခ်က္ျခင္းတိုင္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာျဖင့္က်လွ်င္ waza-ari
 • ေပးရမည္ ။

 

No Waza-ari

တံတားခင္းျခင္း

တမင္ရည္ရြယ ၍ အမွတ္မေပးရ ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ တံတားခင္းျခင္း အျပဳအမႈ အားလံုးကို Ippon ဟုေပးနိုင္သည္ ။

ေခါင္းအသံုးျပ ၍ ကစားျခင္း

ကိုင္ေပါက္ခံျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အမွတ္ေပးခံရျခင္းမွ ေရွာင္လြဲနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ ဦးေခါင္းကို တမင္သက္သက္ အသံုးျပဳ ၍ hansoku – make ေပးရမည္ ။

 

အလိုအေလ်ာက္ေခါင္းကို အသံုးျပဳမိျခင္း Tori နွင့္ uke ကိုအျပစ္မေပးရ ။

 • Tori သည္ ျပိဳင္ဘက္ uke ကုိ ေပါက္နည္းစနစ္ အသံုးျပဳ ေနစဥ္အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးအာရံုစိုက္ ၍
 • ျကည့္ရန္ ( ဒိုင္မ်ားအတြက္ )
 • Seoi – otoshi ( seoi – nage ကိုလွိမ့္ ၍ ေပါက္ျခင္း )
 • Sode – tsurikomi – goshi ( အက်ၤ ီလက္စနစ္ဖက္ကိုဆြဲ ၍  ေပါက္ျခင္း )                                                                
 • Koshi – guruma ( အက်ၤ ီလက္စနွစ္ဖက္ကိုဆြဲ ၍ ေပါက္ျခင္း )
 • Koshi – guruma ( အက်ၤ ီေကာ္လံစနွစ္ဖက္ကို ကိုင္ေပါက္ျခင္း )

 

Involuntary head defence no penalty for tori & uke

Example 1 :Seoi oto shi ( drop seoi nage )

 

Involuntary head defence no penalty for tori & uke

Example 2:Sode tsurikomi goshi with the grip on both sleeves   

 

Involuntary head defence no penalty for tori & uke

Example 3: Koshi guruma with both grips on the collar

 

တိုက္ခိုက္ျခင္းနွင့္ ခုခံျခင္း

ယွဥ္ျပိဳင္သူသည္ ေဘးတိုက္လဲေလ်ာင္း ၍  ျပဳလုပ္ရေသာ ( ဥပမာ - Yoko- sutemi – waza )  သို႕မဟုတ္ ေနာက္သို႔ လဲေလ်ာင္း ၍ျပဳလုပ္ရေသာ (ဥပမာ - masutemi – waza ) ကို  ျပဳလုုပ္ရာ၌ ထိေရာက္ေအာင္ ေပါက္နည္းစနစ္ကို အသံုးမျပဳနိုင္ျခင္းနွင့္ အဆံုးမသတ္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္မရသည့္အခါ -

 • အမွတ္ေပးနိုင္လွ်င္ ေပးရမည္ ။
 • ျပိဳင္ဖက္နွစ္ဦးစလံုး ျပိဳင္တူလဲက်ရာတြင္ မည္သူမွ် ရွင္းလင္းစြာ မထိန္းခ်ဴပ္နိုင္လွ်င္ ( မည္သူအမွတ္ရမွန္း မခြဲျခားနိုင္လွ်င္ ) အမွတ္မေပးရ ။
 • မည္သည့္လဲေလ်ာင္း မႈကိုမဆို ne-waza ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ရမည္ ။

 

ခ်ဴပ္မိခ်ိန္

Wazi – ari (၁၀)စကၠန္႔

Ippon ( ၂၀) စကၠန္႔

 

Immobilisation (asaekomi)

The “ ura “ position is now valid .

 

Immobilisation (asaekomi )

This kind of osaekomi is not valid . Osaekomi တရား၀င္ ဟုတ္ပါ ။

Osaekomi ကို ျပိဳင္ပြဲဧရိယာ၏ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း ခ်ဴပ္မိထားသမွ် ကာလပတ္လံုး ျပိဳင္ပြဲဧရိယာအတြင္း ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

အကယ္ ၍ ျပိဳင္ပြဲဧရိယာျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္ခံေနရာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တရား၀င္နည္းစနစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳ ၍ ျပိဳင္ဘက္အားတဆက္တည္း လြဲေျပာင္း ထိန္းခ်ဴပ္နိင္ပါက တရား၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္ ။

 

နည္းစနစ္ရမွတ္

 • ျပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲသည္ ပံုမွန္ျပိဳင္ပြဲခ်ိန္(၄)မိနစ္အတြင္း နည္းစနစ္ရမွတ္ (သို႔) ရမွတ္မ်ား (one waza- ari ippon ) ျဖင့္သာ အနိုင္အရံႈး ဆံုးျဖတ္ရမည္ ။
 • Hansoku – make (တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ဆင့္ တိုးလာေသာ shido )မွ လြဲ ၍ အျပစ္တစံုတရာ သို႔မဟုတ္ အျပစ္မ်ားျဖင့္ ၊ အနုိင္အရံႈး ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳရ ။
 • အျပစ္တခုသည္ အမွတ္မျဖစ္လာနိုင္ ။
 • ယခုအခါ two shido ရရွိထားလွ်င္ ေနာက္ထပ္ရရွိေသာ third shido ေၾကာင့္ hansoku – make ျဖစ္သည္ ။

 

Golden Score

ျပိဳင္ပြဲ၀င္နွစ္ဦးစလံုးသည္ နည္းစနစ္ အမွတ္မရရွိျခင္း(သို႔) ပံုမွန္ျပိဳင္ပြဲ၀င္ခ်ိန္အတြင္း နည္းစနစ္ ရမွတ္တူေနျခင္းေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပရာတြင္ Golden Score သတ္မွတ္ရာ ၌ ေပးထားျခင္းခံရေသာ Shido (s) မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားျခင္းမျပဳရ ။

 • မည္သည့္ရထားျပီးေသာ အမွတ္နွင့္ ( သို႔ ) ( ပံုမွန္ျပိဳင္ပြဲ အခ်ိန္အတြင္း ) shido မ်ားသည္ ျပိဳင္ပြဲ အမွတ္ေပးဘုတ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနလိမ့္မည္ ။
 • Golden score သည္နည္းစနစ္ အမွတ္သာ W&I ျဖစ္ရမည္ ။ သို႔မဟုတ္ hansoku – make (တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ shido မ်ားအဆင့္ဆင့္ တိုးပြား ၍ ေပးရေသာ) သာျဖစ္ရမည္။
 • အျပစ္ေပးခံရေသာ shido သည္နည္းစနစ္အမွတ္အမဟုတ္ ။

ကိုင္တြယ္ျခင္း

                 စနစ္တက်စတင္ကိုင္တြယ္ ျခင္းနွင့္ တိုက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲ ၾကားကာလ ကိုနည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ ထိေရာက္မႈရွိေနသမွ် ၄၅ စကၠန္႔ အထိ ခြင့္ျပဳနိုင္သည္ ။

 

Shido

လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ျပိဳင္ဘက္၏ ကိုင္တြယ္ထားေသာ လက္ကိုျဖဳတ္ျခင္း ။

Shido

ျပိဳင္ပြဲ၏ကိုင္တြယ္ထားျခင္းအား မိမိ၏ လက္(သို႔) လက္ေမာင္းျဖင့္ ပုတ္ထုတ္ျခင္း ၊ ရုန္းထြက္ျခင္း ။ ျပိဳင္ဘက္(သို႔) မိမိ ၏ ကီေအာက္ နားစကို ဆြဲထုတ္ျခင္း ။ ျပိဳင္ဘက္မွမိမိ၏ ကီကိုမကိုင္တြယ္ နိုင္ေစရန္ တားဆီးျခင္း ၊ အကိုင္မခံျခင္း ၊၊

Shido

ျပိဳင္ဘက္၏ လက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားျခင္း ။