ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း ဦးေဆာင္၍ ဒုဥကၠဌ ဦးဦးခုိင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမင္းသိန္း (ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆပ္ေကာ္မတီ) ဦးေဇာ္ထြန္းႏုိင္တုိ ႔ပါဝင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔သည္ KODOKAN သုိ႔ ေရာက္႐ွိ

"၂၅.၄.၂၀၁၉ ၾကာသပေတးေန႔" ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း ဦးေဆာင္၍ ဒုဥကၠဌ ဦးဦးခုိင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမင္းသိန္း (ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆပ္ေကာ္မတီ) ဦးေဇာ္ထြန္းႏုိင္ (ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ)တုိ႔ ႔ပါဝင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔သည္ KODOKAN သုိ႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ၾကၿပီး ALL JAPAN JUDO FEDERATION ဥကၠဌ Mr.YASUHIRO YAMASHITA, KODOKAN JUDO INSTITUTE ဥကၠဌ Mr.HARUKI UEMURA တုိ႔အား ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ နည္းျပ Mr.SHUJI OHSHIMA မွ ေန႔လည္စာျဖင့္ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ Ustl(mjf)