ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ ၏ Nobeoka City ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ ၏ Nobeoka City ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား