၇.၃.၂၀၂၀ (စေနေန႔)

ယေန႔ ၇.၃.၂၀၂၀ (စေနေန႔)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ အတြင္း‌‌ေရးမႉး ဦး‌ေမာင္ေမာင္ေထြးဦးမွဦး‌‌‌ေဆာင္၍ ခါးစည္းစစ္ပြဲ ကိုသင္တန္းသား(၂၈) ဦးျဖင့္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။