"၅.၂.၂၀၂၀ ေန႔လည္(၃) နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက FUJITA SENSEI ၏ မိတ္ေဆြ MR.SHIOTANI YOUHEI

"၅.၂.၂၀၂၀ ေန႔လည္(၃) နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက FUJITA SENSEI ၏ မိတ္ေဆြ MR.SHIOTANI YOUHEI လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ျခင္းအား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
MR.SHIOTANI YOUHEI သည္ ဂ်ဴဒိုအားကစား ကစားခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး SHIOTANI CONSTRUCTION CO.,Ltd ၏ ဥကၠဌ လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဂ်ဴဒိုအားကစားေမာင္မယ္မ်ားအား Culture Exchange အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔
ဖိတ္ေခၚခ်င္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ EC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္