"၅.၂.၂၀၂၀ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဳဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း+ဇနီး ေဒၚေဝေဝ မိသားစုတို႔ တည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ မေနာ္ဟရီ ေ႐ႊေစတီေတာ္

"၅.၂.၂၀၂၀ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဳဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း+ဇနီး ေဒၚေဝေဝ မိသားစုတို႔  တည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ မေနာ္ဟရီ ေ႐ႊေစတီေတာ္ ၏ ထီးေတာ္၊ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ စိန္ဖူးေတာ္တို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၌ ရင္ေငြ႕လႈံပူေဇာ္ထားၿပီး ေစတီေတာ္ ႀကီးအား ထီးေတာ္တင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မန္စီၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။