"၃.၂.၂၀၁၉ တနလၤာေန႔" အားကာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္း

"၃.၂.၂၀၁၉ တနလၤာေန႔" အားကာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္း၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သို႔ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး  ဦးစည္သူေဇာ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ၿပီး တင္ျပရန္အခ်က္မ်ားအား EC အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။