"၃၁.၇.၀၁၉" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး

"၃၁.၇.၀၁၉" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး အားကစားေလ့က်င့္ေရးကြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ား......