"၂၉.၂.၂၀၂၀" ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ဂ်ဴဒိုကလပ္ အပတ္စဥ္(၅) သင္တန္းဆင္းပြဲ

"၂၉.၂.၂၀၂၀" ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ဂ်ဴဒိုကလပ္ အပတ္စဥ္(၅) သင္တန္းဆင္းပြဲ