"၂၇.၂.၂၀၂၀ ေန႔" Myitkyina University Judo Club မွ (၁/၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္

"၂၇.၂.၂၀၂၀ ေန႔" Myitkyina University Judo Club မွ (၁/၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္ ဂ်ဴဒိုအေျခခံသင္တန္းအားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမက္ဖ်ာ၊ ဂ်ဴဒိုကီ ႏွင့္ နည္းျပပိုင္းတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးပါေသာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ ဂ်ဴဒိုအသင္းအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ဆက္လက္ေလ့လာေလ့က်င့္ဖို႔ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းနွင့္ တပ္(၃၇) နန္းေကြ႔တြင္လည္း ျပန္လည္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။