"၂၃.၈.၂၀၁၉ ေသာၾကာေန႔"

"၂၃.၈.၂၀၁၉ ေသာၾကာေန႔" IJC အစည္းအေဝးတက္ရန္ႏွင့္  ကမာၻဂ်ဴဒုိၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္႐ွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ဦးဦးခုိင္တုိ႔သည္
IJF 55th ANNIVERSARY OF JUDO AS OLYMPIC SPORT TOKYO 2019 အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။