၂၁.၉.၁၉ စေနေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ

"၂၁.၉.၁၉ စေနေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ" ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ MBC မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက Mr.Kosei INOUE, Mr.Hiroyuki AKIMOTO Team အဖြဲ႔ အား ေရႊတိဂုံဘုရားသုိ႔ ဘုရားဖူး ပုိ႔ေဆာင္
ေပးခဲ့ပါသည္။