"၁၅.၃.၂၀၂၀ နံနက္ ၉ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

"၁၅.၃.၂၀၂၀ နံနက္ ၉ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၌ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး JUDO IN SCHOOL လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေရး ႏွင့္ အားကစားသမားေ႐ြးခ်ယ္ေရး မူသတ္မွတ္ေရး အပါအဝင္ ဂ်ဴဒို
အားကစားပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။