"၁၄.၃.၂၀၂၀ ေန႔" "ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း"

"၁၄.၃.၂၀၂၀ ေန႔" "ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း" ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊မြန္ျပည္နယ္၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅/၂၀၂၀ ရက္စြဲ ၉.၃.၂၀၂၀ ျဖင့္အားကစားထူးခြၽန္မႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
ဆု ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ (ဥကၠဌ၊မြန္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒိုဆပ္ေကာ္မတီ)အား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္