"၁၀.၃.၂၀၁၉ ေန႔" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ Myitkyina University Judo Club

"၁၀.၃.၂၀၁၉ ေန႔" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ Myitkyina University Judo Club မွ ျပည္နယ္အလံ၊ University Flag ႏွင့္ Club Logo ေပးပို႔လာျခင္းအား ေက်းဇူးတင္စြာ ျဖင့္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။