ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း....

"၂၁.၇.၂၀၁၉ တနဂၤေႏြေန႔" ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း....