တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား

"၁.၈.၂၀၁၉ ေန႔" ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား.....