ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက မစၥတာ ဖူဂ်ီတာ ႏွင့္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္

"၂၄.၈.၂၀၁၉ စေနေန႔" ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက မစၥတာ ဖူဂ်ီတာ ႏွင့္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း တုိ႔ ASIA CENTER အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ မစတင္မွီ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး Hokushietsu University မွ ဂ်ဴဒုိကီလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းအတြက္
ဥကၠဌမွ ေက်းဇူးတင္လႊာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

The Hokushinetsu University Judo Federation (President Mr. Yasuji Maki) received a Certificate of Honour from Myanmar Japan Federation President Mr.Tun Tun for donation of Judogi to Myanmar Judo Federation at the Kodokan.
Ustl(mjf)