Calendar

Calendar

calendar

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲ ဒီဇင္ဘာလ
ဂ်ပန္ကပ္ ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲ ေအာက္တိုဘာလ
ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း တံခြန္စိုက္ျပိဳင္ပြဲ ျသဂုတ္လ
တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ဂ်ဴဒိုုျပိဳင္ပြဲ ဇူလုိင္လ
OLYMPIC DAY RUN JUDO TOURNAMENT ဇြန္လ
လူသစ္တန္းနွင့္အသက္(၂၀)နွစ္ေအာက္တံခြန္စိုက္ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲ ဇြန္လ